Senast uppdaterad: 2016-05-12

Bolagsordning

1. Bolagets firma är Betsson AB (publ).

2. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra programvara och system för spelbranschen, att genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation, att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som bedriver spel, att äga och förvalta fast och lös egendom, samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

3. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 40 miljoner kronor och högst 160 miljoner kronor.

4. Antal aktier i bolaget skall vara lägst 140 miljoner och högst 560 miljoner.

5. Aktier kan utgivas i tre serier, serie A, B och C. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B eller C en röst. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 33 000 000, aktier av serie B skall kunna utges till ett antal av högst 530 000 000 och aktier serie C skall kunna utges till ett antal av högst 30 000 000. 

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings­ optioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1,00 procentenheter räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 30 dagar fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av innehavare av aktier av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av aktier av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. 

Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dagen för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1,00 procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast efter det att registreringen av minskningen av aktiekapitalet ägt rum. 

Aktie av serie A skall på begäran av innehavaren omvandlas till aktie av serie B. Framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte skall avse innehavarens hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa som omvandlingen skall avse. Styrelsen för bolaget är skyldig att vid det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret. 

Aktie av serie C som innehas av bolaget skall efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när sådan registrering ägt rum.

6. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

7. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

8. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

9. Bolaget ska ha minst en och högst två auktoriserade revisorer jämte lika antal auktoriserade revisorssuppleanter.

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

10. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och lnrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens lndustri.

12. För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Aktiekurs

Betsson AB

59.10 sek -0.10 sek

Senast uppdaterad: 2017-12-13 11:38
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |