Senast uppdaterad: 2016-04-14

Ersättningar

Styrelsens arvode samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. Ersättning till koncernchefen bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till befattningshavare direkt underställda verkställande direktören beslutas av denne efter samråd med ersättningsutskottet. Inom koncernen tillämpas principen att chefens chef ska godkänna beslut om ersättningsfrågor.

För ledande befattningshavare i koncernen gäller följande principer vilka antogs vid årsstämman 2016:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen ska bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom i vissa fall tjänstebil. Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare ska bestämmas utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda koncernmässiga och individuella mål avseende förvaltningsresultat och bolagets ekonomiska utveckling samt med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Aktuella rörliga ersättningar till ledande befattningshavare beskrivs utförligare under not 8 i årsredovisningen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för det.

Aktiekurs

Betsson AB

59.10 sek -0.10 sek

Senast uppdaterad: 2017-12-13 11:38
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |