Senast uppdaterad: 2016-04-14

Styrelsearbete

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Betssons styrelse består av sex av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter.

Vid årsstämman 2015 omvaldes Pontus Lindwall som styrelsens ordförande. I Juli samma år återinträdde Pontus Lindwall som vd och koncernchef och lämnade därför över ordförandeskapet till Lars Linder-Aronson.

I Mars 2016 återgick Lindwall till sin ordinarie roll som styrelseordförande och Linder-Aronson återinträdde som styrelseledamot. 

Koncernens verkställande direktör deltar som föredragande i samtliga styrelsemöten. Koncernens CFO deltar dels som föredragande, dels som sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar över tiden i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor eller som sekreterare. Enligt börsens definition uppgår antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget till fem och antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende av bolagets större ägare till fem, där alla uppfyller NASDAQ STOCKHOLMs krav på erfarenhet. Med denna sammansättning uppfyller Betssons styrelse börsens regler för noterade bolag och Svensk kod för bolagsstyrning, där krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter och samtliga medlemmar i koncernens ledningsgrupp har genomgått eller ska genomgå NASDAQ STOCKHOLMs utbildning i börsregler.

Styrelsemöten

 

Styrelsen höll under 2014 tjugo protokollförda möten, varav ett konstitutionerande och fyra per capsulammöten. Styrelsen har sex procents frånvaro under årets styrelsemöten. Vid samtliga möten behandlas verkställande direktörs genomgång av verksamhetens utveckling och aktuella frågor kring viktiga händelser, ur ett riskperspektiv väsentliga avtal, potentiella förvärvsobjekt samt den legala utvecklingen på spelmarknaden. Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella frågor kring förvärv, internkontroll och större investeringsärenden.

Den genomsnittliga närvarofrekvensen på styrelse- och utskottsmöten uppgick till drygt 92 procent.

 

Information till styrelsen

 

Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser fråb granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll till styrelsen. Styrelsen erhåller varje månad en detaljerad verksamhetsrapport där ledningen beskriver utvecklingen.

 

 

Aktiekurs

Betsson AB

78.05 sek -1.35 sek

Senast uppdaterad: 2017-04-21 17:29
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |