Senast uppdaterad: 2014-05-08

Valberedning

Styrelsens ordförande skall under året sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen skall konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget årligen, per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

I enlighet med beslut vid Betssons årsstämma den 8 Maj 2014 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2015 utsetts. Följande personer ingår i valberedningen:

  • John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB
  • Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB
  • Christoffer Lundström, utsedd av Provobis AB och familjen Lundström
  • Pontus Lindwall, Styrelseordförande i Betsson AB

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@betssonab.com eller per post under adress; Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm.

Aktiekurs

Betsson AB

360.30 sek +6.80 sek

Senast uppdaterad: 2015-04-27 15:14
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Fredrik Rüdén
CFO
fredrik.ruden@betssonab.com
+46 (0) 8 506 403 00
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |